Komornik Sądowy Marcin Niemczyk Pszczyna

   

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Marcin Niemczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że:
w dniu 19.01.2021 r. o godz. 09:00
w Sądzie Rejonowym w Pszczynie przy ul. Bogedaina 14 w sali nr 157
odbędzie się:

 

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

 


nieruchomości oznaczonej jako:
nieruchomość gruntowa niezabudowana, składająca się z działki ewidencyjnej nr 1761/26 o łącznej powierzchni 770 m2. Działka niezabudowana, częściowo uzbrojona (w prąd), wzdłuż granicy południowo - wschodniej biegnie sieć energetyczna, działka od strony północno - wschodniej jest częściowo ogrodzona płotem z nieruchomości sąsiedniej, wzdłuż płotu szpaler tui. Działka płaska, wyłożona matą szkółkarską. W granicy działek 1761/26 oraz 1760/26 znajduje się studnia. Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej po działkach: 1946/27 dla której urządzono księgę wieczystą KA1P/00016753/5 oraz 1771/26 dla której urządzono księgę wieczystą KA1P/00045292/7, których dłużnik jest współwłaścicielem (konieczne jest ustanowienie służebności drogi dla przedmiotowej nieruchomości). Nieruchomość stanowi własność dłużnika Tadeusz Czerwiński i posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie nr KA1P/00047248/8.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 58.505,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 43.878,75 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (5.850,50 zł) najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub przelewem na urzędowy rachunek bankowy komornika (25102025280000010201050749 PKO BP SA O/TYCHY), bądź też w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, akta sprawy (wraz z elaboratem szacunkowym tej nieruchomości do wglądu) znajdują się w biurze komornika, a na dwa tygodnie przed licytacją w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie.

Szczegółowych informacji o licytacji udziela sekretariat kancelarii komorniczej: tel. (32) 210-47-52.

DSC07393 DSC07399 DSC07392 DSC07412 DSC07418 DSC07421 DSC07402 DSC07405