Komornik Sądowy Marcin Niemczyk Pszczyna

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Marcin Niemczyk zawiadamia na podstawie art. 1013 6 kpc w związku z art. 867 kpc, że:
w dniu 26.03.2020r. o godz. 13:00
w Kancelarii Komornika Marcina Niemczyka
w Pszczynie przy ul. Zdrojowej 2 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości oznaczonej jako: nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działki ewidencyjnej nr 193/115 o łącznej powierzchni 3386 m 2. Kształt działki regularny zbliżony do prostokąta. Ukształtowanie terenu z niewielkim spadkiem w kierunku północno -zachodnim. Teren nieruchomości nieograniczony, niezagospodarowany. Na działce posadowione są dwa słupy napowietrznej linii energetycznej. Działka uzbrojona w sieć elektryczną oraz gazową od strony południowej i wschodniej. Przedmiotowa nieruchomość nie posiada prawnie zapewnionego dostępu do drogi publicznej. Fizyczny dostęp odbywa się poprzez działki 192/115, 191/115,190/115.
Nieruchomość położona jest w miejscowości Pszczyna (w rejonie ulicy Doświadczalnej) i posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie o numerze KA1P/00015955/4. Nieruchomość stanowi własność dłużnika Weronika Otremba.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 118.950,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 89.212,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (11.895,00 zł) najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub przelewem na urzędowy rachunek bankowy komornika (25102025280000010201050749 PKO BP SA O/TYCHY), bądź też w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, akta sprawy (wraz z elaboratem szacunkowym tej nieruchomości do wglądu) znajdują się w biurze komornika.
Katalog osób wyłączonych z udziału w licytacji określa art. 976 kpc. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym (art. 977 kpc).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegółowych informacji o licytacji udziela sekretariat kancelarii komorniczej: tel. (32) 210-47-52.

 DSC08410 DSC08405 DSC08393 DSC08390 DSC08388 DSC08381