Komornik Sądowy Marcin Niemczyk Pszczyna

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Marcin Niemczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że:
w dniu 04.12.2019 r. o godz. 12:00
w Sądzie Rejonowym w Pszczynie przy ul. Bogedaina 14 w sali nr 129
odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości oznaczonej jako:
działka gruntu o nr 5124/10 o pow. 2073 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wykonanym na rzucie zbliżonym do prostokąta, dwukondygnacyjnym. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany, kryty dachem wielospadowym pokrytym blachodachówką. Budynek został oddany do użytkowania w 2009 r. Konstrukcja budynku: - fundamenty - ławy fundamentowe betonowe, wylewane z betonu żwirowego kl. B100; ściany fundamentowe - od zewnątrz wylewane z betonu, od środka murowane z pustaków; ściany zewnętrzne - z pustaków, ocieplone styropianem, otynkowane; ściany wewnętrzne - nośne - pustaki, działowe cegła pełna, płyta gipsowo-kartonowa; stropy - żelbetowe, lane; dach - o konstrukcji pławiowo-krokwiowej, ocieplony wełną mineralną; schody - żelbetowe, lane; elewacje - tynk cementowo-wapienny, okładziny z cegły klinkierowej; tynki wewnętrzne - cementowo-wapienne; stolarka okienna - PVC; stolarka drzwiowa - płycinowa, pełna. Budynek wyposażony jest w instalacje: kanalizacyjną, wodociągową, elektryczną, ogrzewania, teletechniczną (internet, telefon). Powierzchnia użytkowa budynku: 302,63 m2. Nieruchomość położona jest w Ligocie przy ul. Nowy Świat 39a i posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie nr KA1P/00055920/2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 144 000 ,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 858.000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (114 400,00 zł) najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub przelewem na urzędowy rachunek bankowy komornika (25102025280000010201050749 PKO BP SA O/TYCHY), bądź też w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, akta sprawy (wraz z elaboratem szacunkowym tej nieruchomości do wglądu) znajdują się w biurze komornika, a na dwa tygodnie przed licytacją w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie.

 Szczegółowych informacji o licytacji udziela sekretariat kancelarii komorniczej: tel. (32) 210-47-52.

 IMG 2862 IMG 2861 IMG 2859 IMG 2860 IMG 2837 IMG 2839 IMG 2838