Komornik Sądowy Marcin Niemczyk Pszczyna

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Marcin Niemczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że:
w dniu 27.07.2018 r. o godz. 08:30
w Sądzie Rejonowym w Pszczynie przy ul. Bogedaina 14 w sali nr 129
odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

nieruchomości oznaczonej jako:
lokal mieszkalny nr 2, który usytuowany jest na parterze budynku wielorodzinnego, niskiego, dwukondygnacyjnego o konstrukcji murowanej. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 81,60 m2; z lokalem związane są pomieszczenia przynależne, tj. 2 piwnice, 2 komórki oraz 2 pomieszczenia w budynku gospodarczym o łącznej powierzchni użytkowej 31,10 m2. W lokalu brak centralnego ogrzewania, lokal ogrzewany jest poprzez piece węglowe; lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodną. Nieruchomość położona jest w miejscowości Czechowice-Dziedzice przy ul. Węglowej 86, posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie o numerze KW: KA1P/00052929/4.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 60.824,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 45.618,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (6.082,40 zł) najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub przelewem na urzędowy rachunek bankowy komornika (25102025280000010201050749 PKO BP SA O/TYCHY), bądź też w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, akta sprawy (wraz z elaboratem szacunkowym tej nieruchomości do wglądu) znajdują się w biurze komornika, a na dwa tygodnie przed licytacją w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie.

 Szczegółowych informacji o licytacji udziela sekretariat kancelarii komorniczej: tel. (32) 210-47-52.

 DSC00093 DSC00094 DSC00087 DSC00086 DSC00088 DSC00090 DSC00091 DSC00092