Komornik Sądowy Marcin Niemczyk Pszczyna

  

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Marcin Niemczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że:

w dniu 13.11.2019 r. o godz. 13:00

w Sądzie Rejonowym w Pszczynie przy ul. Bogedaina 14 wsali nr 242

odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości oznaczonej jako:
działka ewidencyjna o numerze 552/68 o pow. 3787 m2 posiada kształt zbliżony do sześciokąta. Ukształtowanie terenu płaskie, bez znacznych deniwelacji. Teren działki niezabudowany, niezagospodarowany, nieogrodzony. Wzdłuż północno-wschodniej granicy działki (od strony ul. Wolności) przebiega sieć wodociągowa. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Wolności. Przedmiotowa nieruchomość jest uzbrojona w sieć wodociągową. Pozostałe media w zasięgu (gaz, prąd, kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz teletechniczna). Nieruchomość położona jest w miejscowości Ćwiklice ul. Wolności, posiada założoną w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie księgę wieczystą nr KA1P/00035577/6 i stanowi własność dłużnika: Eugeniusz Wiera.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 157.388,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 118.041,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (15.738,80 zł) najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub przelewem na urzędowy rachunek bankowy komornika (25102025280000010201050749 PKO BP SA O/TYCHY), bądź też w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, akta sprawy (wraz z elaboratem szacunkowym tej nieruchomości do wglądu) znajdują się w biurze komornika, a na dwa tygodnie przed licytacją w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie.

Szczegółowych informacji o licytacji udziela sekretariat kancelarii komorniczej: tel. (32) 210-47-52.

20181114 111331 20181114 111308 20181114 111115 20181114 110704 20181114 110627