Komornik Sądowy Marcin Niemczyk Pszczyna

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Marcin Niemczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że:
w dniu 26.03.2020 r. o godz. 11:00
w Sądzie Rejonowym w Pszczynie przy ul. Bogedaina 14 w sali nr 128
odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

udziału wynoszącego 1/2 w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako: działka gruntu nr 1165/115 o pow. 1000 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 139 m2. Budynek składa się z parteru i piętra oraz strychu nieużytkowego. Budynek w niewielkiej części jest podpiwniczony. W budynku na parterze znajduje się: 1 pokój, kuchnia, łazienka, pomieszczenie gospodarcze, kotłownia, przedpokój oraz wiatrołap; na piętrze znajdują się: 4 pokoje oraz przedpokój. Budynek posiada instalacje: wodną, elektryczną, kanalizacja - szambo, w kuchni gaz z butli. Nieruchomość położona jest w miejscowości Studzienice przy ul. Jana Pawła II 34 i stanowi w udziale wynoszącym 1/2 cz. współwłasność dłużnika: Jolanta Michalska. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie o numerze KW: KA1P/00014595/5.

Cała nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 192.137,00 zł, natomiast udział dłużnika wynoszący 1/2
w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 96.068,50 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 72.051,38 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (9.606,85 zł) najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub przelewem na urzędowy rachunek bankowy komornika (25102025280000010201050749 PKO BP SA O/TYCHY), bądź też w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, akta sprawy (wraz z elaboratem szacunkowym tej nieruchomości do wglądu) znajdują się w biurze komornika, a na dwa tygodnie przed licytacją w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie.

Katalog osób wyłączonych z udziału w licytacji określa art. 976 kpc. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym (art. 977 kpc).

Szczegółowych informacji o licytacji udziela sekretariat kancelarii komorniczej: tel. (32) 210-47-52.

 DSC07889 DSC07807 DSC07803 DSC07809 DSC07811 DSC07799 DSC07801 DSC07815 DSC07817 DSC07867