Komornik Sądowy Marcin Niemczyk Pszczyna

  

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Marcin Niemczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że:

w dniu 28.02.2018 r. o godz. 13:30
w Sądzie Rejonowym w Pszczynie przy ul. Bogedaina 14 w sali nr 118
odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości oznaczonej jako:
lokal mieszkalny nr 7, który usytuowany jest na II piętrze budynku wielorodzinnego, 3 - kondygnacyjnego, wzniesionego w technologii tradycyjnej, murowanej. Lokal składa się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej 51,70 m2. Z lokalem związane są pomieszczenia przynależne - pomieszczenie piwniczne oraz balkon o powierzchni 8,40 m2. Z lokalem związany jest udział w częściach wspólnych budynku i prawem użytkowania wieczystego gruntu w wysokości 545/10000. Mieszkanie wyposażone jest w instalację: wodną, kanalizacyjną, elektryczną i gazową. Nieruchomość położona jest w miejscowości Czechowice-Dziedzice przy ul. Barabasza 27; posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie o numerze KW: KA1P/00067271/4.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 127.931,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 95.948,25 zł. 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (12 793,10 zł) najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub przelewem na urzędowy rachunek bankowy komornika (25102025280000010201050749 PKO BP SA O/TYCHY), bądź też w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, akta sprawy (wraz z elaboratem szacunkowym tej nieruchomości do wglądu) znajdują się w biurze komornika, a na dwa tygodnie przed licytacją w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie.

 Szczegółowych informacji o licytacji udziela sekretariat kancelarii komorniczej: tel. (32) 210-47-52.

102 6572 102 6576 102 6571 102 6580