Komornik Sądowy Marcin Niemczyk Pszczyna

   

O B W I E S Z C Z E N I E 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Marcin Niemczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że:

w dniu 06.03.2018 r. o godz. 09:30
w Sądzie Rejonowym w Pszczynie przy ul. Bogedaina 14 w sali nr 242
odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości oznaczonej jako:
działka gruntu nr 836/3 o pow. 0,3203 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położona w miejscowości Czechowice-Dziedzice przy ul. Brzeziny 10. Teren działki jest w całości ogrodzony wraz z bramą wjazdową oraz furtką od strony ulicy Brzeziny; działka wzdłuż ogrodzenia obsadzona jest tujami, a przed budynkiem kilkunastoletnimi sosnami i świerkami. Wolnostojący budynek mieszkalny jednorodzinny, jest obiektem parterowym, podpiwniczonym z poddaszem. Budynek posiada 2 kondygnacje oraz powierzchnię użytkową 105 m2. Budynek wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, ogrzewanie węglowe. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie nr KA1P/00067831/8.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 289.755,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 217.316,25 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (28.975,50zł) najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub przelewem na urzędowy rachunek bankowy komornika (25102025280000010201050749 PKO BP SA O/TYCHY), bądź też w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, akta sprawy (wraz z elaboratem szacunkowym tej nieruchomości do wglądu) znajdują się w biurze komornika, a na dwa tygodnie przed licytacją w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie.

Szczegółowych informacji o licytacji udziela sekretariat kancelarii komorniczej: tel. (32) 210-47-52.  

01 02 06 12 15 16 19 23